Gemeentewapens

Bodegraven bodegraven                   gemeentewapen bodegraven reeuwijk
Aan het wapen en de naam van het dorp “Bodegraven” zou de volgende historie zijn verbonden:

De naam Bodegraven is in het wapen tot uitdrukking gekomen. Volgens overlevering zou er een bode van de Franse koning in Bodegraven zijn overleden. De hoed verwijst naar de bode, de spaden naar het begraven. Het wapen van Reeuwijk bevat een reekop en is een verwijzing naar de naam. Deze gedachte ontstond bij het ontwerp van het nieuwe wapen, dat in 1871 werd vastgesteld na de samenvoeging van de oude gemeentes Reeuwijk, Sluipwijk en Stein in 1870. Dit wapen had in het bovenste veld de reekop (Reeuwijk) en in het onderste veld een uil (Sluipwijk). Tot 1871 had de gemeente Reeuwijk had het namelijk altijd gesteld zonder gemeentewapen. Na de herindeling van 1989 ging de reekop over van het oude wapen in het wapen, dat tot 2011 door de gemeente Reeuwijk is gevoerd.

Op een kaart, daterende uit het jaar 809 en aangetroffen in een oud boek (dat inmiddels zoek raakte) werd aangetroffen de “heerlijkheid Bodelo”. Later treft men in de geschiedenis, onder andere in het zogenoemde Gravenboek van de Graven van Friesland, meerdere malen de naam Bodelo-Graven aan, waarmee kennelijk het dorp, dat thans Bodegraven heet, wordt bedoeld. Zo zou de verklaring van de naam aannemelijk zijn, wanneer de “heerlijkheid Bodelo” inderdaad in bezit is geweest van de Graven van Bodelo. Wellicht is in dat geval het wapen ontstaan overeenkomstig of naar analogie van het familiewapen der Graven.

Een andere, meer eenvoudige, lezing van de geschiedenis is de volgende: In de vroege Middeleeuwen zou een bode, wellicht met een bijzondere opdracht of onder meer dan gewone omstandigheden, in de omgeving van het tegenwoordige dorp Bodegraven zijn geraakt. Deze bode moet dan kenbaar zijn geweest onder andere aan een eigenaardige, wellicht uitheemse hoed. Deze eenvoudige historie wil, dat de bode in kwestie, in deze omgeving zou zijn begraven. Het wapen vertoont dan die hoed en de gereedschappen, waarmede de handeling van het begraven wordt verbeeld, namelijk twee spaden of graven.

Van wanneer het wapen als gemeentewapen dateert kan waarschijnlijk niet meer worden nagegaan. Wel blijkt uit een schrijven van het Gemeente Bestuur van Bodegraven, gedateerd februari 1815, gericht aan de Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage, dat het wapen in de gemeente reeds sedert onheuglijke tijden als wapen werd gebruikt.

Advertenties